poniedziałek, 17 grudnia 2018 Dziś imieniny obchodzą: Olimpia, Łazarz

Pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Zamościu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255, ze. zm.). otworzyło punkty nieodpłatnych porad prawnych
 
Punkty świadczenia porad zlokalizowane są w budynku Starostwa- Zamość, ul. Przemysłowa 4 (I piętro pokoje nr 118 i 124) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz we wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:00.
 

Wykaz telefonów
 
p. 118 – 84 53 00 933
p. 124 – 84 53 00 934

 
Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 3. uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. nie ukończyły 26 lat,
 6.  ukończyły 65 lat,
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

 
Jak udokumentować prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawą do uzyskania darmowej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:

 1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia – pkt 1),
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny – pkt 2),
 3. zaświadczenia – pkt 3),
 4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego – pkt 4),
 5. dokumentu stwierdzającego tożsamość – pkt 5) i pkt 6),
 6. oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie – pkt 7).

 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 
Nie będzie można uzyskać pomocy prawnej w sprawach:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 
Ponadto porad prawnych mieszkańcom gminy udziela radca prawny zatrudniony w urzędzie gminy w każdy wtorek w godz. 13:00-15:00.
 

Dokumenty do pobrania
Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 1 do ustawy
UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na wystąpienie: klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej.
Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 2 do ustawy
UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na pobieranie świadczenia z pomocy społecznej.
Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4. ust 4 ustawi z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 3 do ustawy
UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, które z uwagi na sytuacje kryzysowe lub zdarzenia losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy.
Oświadczenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) , załącznik nr 4 do ustawy
UWAGA: oświadczenie dotyczy punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe w sytuacji gdy porada prawna nie jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego.