Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.