Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łabunie w I półroczu 2024 roku.

Barchaczów Bródek DąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-Reforma Łabuńki Pierwsze Majdan Ruszowski Mocówka Ruszów Ruszów-Kolonia Wierzbie Wólka Łabuńska

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku …

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach przekazuje informator zawierający bazy teleadresowe podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej na terenie Powiatu Zamojskiego.

InformatorPobierz

Wójt Gminy Łabunie - Mariusz Kukiełka powołał skład komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
 

Czytaj więcej Skład komisji (OPP)

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do komisji konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do oceny …

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania …

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie organizuje szkolenia chemizacyjne.

Wszyscy, którzy stosują środki ochrony roślin, mają obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach …

Wójt Gminy Łabunie zwraca się z prośbą do mieszkańców posiadających instalacje solarne zamontowane w ramach projektu gminnego w 2022 r. a także z instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w 2021 r. o podanie ilości wytworzonej w 2023 r. energii. Informację prosimy przekazać pod nr tel.: 84 611 60 22 w godz. 7.00 -15.00 do 8 stycznia 2024 …

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz potrzeby zgłoszenia tych urządzeń do gminnej ewidencji.

Czytaj więcej Kontrole gospodarki wodno-ściekowej

Zarząd GKS Sparta Łabunie zaprasza na walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się 16 grudnia 2023 r. o godzinie 16:30 w obiekcie klubu w Łabuniach ul. Parkowa 9

Czytaj więcej OGŁOSZENIE