Gmina Łabunie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program na terenie Gminy Łabunie jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku

Kwota dofinansowania 75.398,40 zł

Wartość projektu 75.398,40 zł

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Łabunie wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 10 opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad niepełnoprawnym członkiem rodziny w łącznej ilości 1848 godzin.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łabuniachj ul. Orzechowa 10, pod numerem telefonu 84 61 130 08.