Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024 roku: 68 000 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2024 roku: 85 000 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, ja i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 19 marca 2024 r.