Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2019-2023 edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku: 76.000 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku: 95.000 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01. 01. 2023 r. DO 31. 12. 2023 r.