Informacja

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu promocji i organizacji wolontariatu.