Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wolontariatu.

W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły dotyczące warunków wzięcia udziału w konkursie znajdują się w niniejszym Zarządzeniu oraz załączniku do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2024 Wójta Gminy Łabunie z 18 stycznia 2024 r.