Komunikaty WIORiN w Lublinie

W świetle obowiązującego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1592) – §1.1. „Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych”.

Wobec powyższego każdy rolnik, który uprawia i sprzedaje ziemniaki, niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane i / lub który prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji, np. na paszę, podlega obowiązkowi wpisu do ww. urzędowego rejestru. Na podstawie prowadzonych kontroli u takich rolników stwierdzamy, że wielu rolników nadal nie przestrzega przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.
Na podstawie prowadzonych kontroli u takich rolników stwierdzamy, że wielu rolników nadal nie przestrzega przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. Brak wpisu do przedmiotowego rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł i dla uniknięcia prowadzenia postępowań o nakładanie kar rolnikom proszę o rozpropagowanie załączonego komunikatu. Pozostałe z załączonych komunikatów dotyczą zachowania zasad bezpieczeństwa podczas stosowania środków ochrony roślin.

W praktyce rolniczej i ogrodniczej wiosna to czas intensywnych prac, w tym przeprowadzania przez mieszkańców miast i wsi wielu zabiegów związanych z ochroną roślin. Ich przestrzeganie jest szczególnie ważne w okresie kwitnienia roślin uprawnych i dzikorosnących oraz związanego z tym procesu zapylania przez pszczoły i inne owady. Należy nadmienić, że stosowanie środków ochrony roślin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Wymagają one jednak wiedzy, doświadczenia i ostrożności ze strony osób wykonujących te zabiegi.

Wyrażam nadzieję, że przestrzeganie zasad zawartych w załączonych komunikatach pozwoli rolnikom cieszyć się obfitymi plonami, zaś mieszkańcom regionu umożliwi korzystanie ze zdrowej żywności pozbawionej pozostałości środków ochrony roślin.

Teresa Wyłupek
Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie