Nazwa
Gmina Łabunie realizuje projekt grantowy zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Cel
Umożliwienie nauki zdalnej w gminie Łabunie.
Zadania
  • Zapewnienie sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy nie posiadają w domu dostępu do komputera umożliwiającego naukę zdalną;
  • Zapewnienie sprzętu komputerowego dla nauczycieli, którzy nie posiadają dostępu do służbowego komputera umożliwiającego naukę zdalną.
Opis Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli 2 szkół podstawowych z terenu gminy Łabunie w celu umożliwienia prowadzenia nauczania zdalnego w związku z przeciwdziałaniem rozwojowi pandemii COVID-19.
Wartość dofinansowania ze środków UE
100% tj. 60 000 zł.