Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy IX kadencji

W związku z Postanowieniem Nr 252/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie zwołania pierwszych sesji Rad Gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich/Rady Miasta Zamość, wójtów/ burmistrzów/ Prezydenta Miasta Zamość wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. i na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), zwołuję I sesję nowo wybranej Rady Gminy Łabunie w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych, według treści określonej w artykule 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta według treści określonej w artykule 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Łabunie
(—) Mariusz Kukiełka