OGŁOSZENIE

Zarząd GKS Sparta Łabunie zaprasza na walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się 16 grudnia 2023 r. o godzinie 16:30 w obiekcie klubu w Łabuniach ul. Parkowa 9

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie walnego zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Protokolanta Zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie kworum
 6. Przyjęcie porządku zebrania
 7. Sprawozdanie zarządu za lata 2021-2023
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
 10. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Wybory
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów
 13. Podjęcie uchwały ustanawiającej wysokość rocznej składki członkowskiej
 14. Ukonstytuowanie się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych