ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach został powołany Zarządzeniem Nr 91/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prace grup roboczych odbywają
się w oparciu o przepisy prawa uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, oraz innych przepisów wykonawczych.Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie

tel. 84 61 130 08, adres e-mail: zi-labunie@wp.plPrzewodnicząca Zespołu – Pani Agnieszka Furmańczuk

Sekretarz – Pani Izabela TchórzW SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

 • oświaty

 • ochrony zdrowia

 • Policji

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie Zespół powołuje G
rupę Roboczą.

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych:

 • pracownicy socjalni,

 • pedagodzy szkolni,

 • przedstawiciele służby zdrowia,

 • policjanci,

 • członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.W szczególności do zadań grup roboczych należy:

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy zapraszamy do kontaktu
z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielania informacji
jak i pomocy.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie, tel. 84 61 130 08, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 2. Posterunek Policji w Łabuniach, ul. Zamojska 14, 22-437 Łabunie, tel. 84 677 17 38 lub numer alarmowy 112.

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Orzechowa 10,
  22-437 Łabunie, tel. 84 61 130 08.

 4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 14,
  22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 687 29 58

 5. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zamościu
  ul. Partyzantów 5, 22-400 Zamość, pokój nr 8, tel. 518 498 402, tel. 885 558 896.

 6. Wszystkie placówki służby zdrowia, placówki oświatowe (szkoły).