Poniżej zamieszczamy bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Czytaj więcej Baza teleadresowa PPPR

Wójt Gminy Łabunie zaprasza di komisji konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wolontariatu.

Czytaj więcej Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Informacja o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie (dz. nr 1859 i 1861).

InformacjaPobierz

Informacja o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie

InformacjaPobierz

Protokół z wyników konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021- 2027

Trwają konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027.

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027