Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 02768-6930-UM0344670/14
Tytuł projektu Zagospodarowanie terenu pod ogród „Pawie Pióro” w Łabuniach
Całkowita wartość projektu 54.536,42 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 25.000,00 zł
Okres realizacji VII 2014 – III 2015
Zakończenie realizacji 2015