Nazwa programu i numer działania RPO  Ochrona zdrowia
Numer umowy o dofinansowanie 06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-005/09-00-0100
Tytuł projektu Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach
Całkowita wartość projektu 559.962,35 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 357.337,95 zł
Okres realizacji III 2009 – XI 2010
Zakończenie realizacji 2010