Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i  osiągnięcia artystyczne.

Wnioski można składać do 14 czerwca 2024 r. w siedzibie  Centrum Usług Wspólnych ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie w godz. 7:15 – 14:45, tel. 84 611 60 32 (budynek szkoły w Łabuniach)

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje określa Uchwała Nr XI/88/2020 Rady Gminy Łabunie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów Wójta Gminy Łabunie dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie.

 Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym, poświadczone przez dyrektora szkoły;
  2. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. numer konta bankowego, na który ma być przekazane stypendium.