Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027

Trwają konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027.

Wójt Gminy Łabunie działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Uchwały Nr XVIII/163/2021 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji oraz zarządzenia nr 142/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. Wójta Gminy Łabunie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 zaprasza mieszkańców Gminy Łabunie, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Kto może wziąć udział: wszyscy zainteresowani.

Przebieg konsultacji: uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 15 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. Wypełniony formularz należy:

  • przesłać na adres: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
  • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łabunie,
  • przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: uglabunie@labunie.com.pl

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 oraz formularz uwag jest dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Łabunie.

Kontakt: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie tel. 84 611 30 19, e-mail: uglabunie@labunie.com.pl