ARiMR zaprasza do udziału w konkursach

Agencja Restrukturyzacja Modernizacji i Rolnictwa zaprasza do udziałów w konkursach  “Nowoczesna polska wieś” i „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”.

„Nowoczesna polska wieś” 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 20 września 2021 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fotografująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice);
 3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 20 września 2021r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. “Nowoczesna polska wieś”.

3. Zdjęcia w formacie JPG powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora lub jego pełnomocnika. Do przesyłki ze zdjęciem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2 i Załącznik nr 1.3, Załącznik nr 1.6 – o ile znajdą zastosowanie). W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy wraz z adresem mailowym – uczestnika Konkursu, a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest reprezentowany przez pełnomocnika dane pełnomocnika oraz załączyć pełnomocnictwo. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym). W przypadku gdy Uczestnik konkursu będzie reprezentowany przez pełnomocnika oświadczenia stanowiące Załącznik 1.1, Załącznik 1.3, Załącznik 1.4 muszą zostać własnoręcznie podpisane odpowiednio przez Uczestnika konkursu/osobę trzecią widniejącą na zdjęciu.

5. W sytuacji, gdy autor zdjęcia jest w posiadaniu archiwalnej fotografii przedstawiającej to samo miejsce, które uwiecznione jest na fotografii konkursowej, może przesłać je wraz ze zgłoszeniem (nie jest to jednak obowiązkowe). Zdjęcie archiwalne nie będzie oceniane w Konkursie, ma stanowić jedynie dodatek do zgłoszenia, umożliwiający porównanie miejsca fotografowanego kilka/kilkanaście lat temu i dziś. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęcia archiwalnego w przyszłych publikacjach drukowanych, cyfrowych i elektronicznych wraz ze zdjęciem konkursowym. W związku z tym do przesyłanej fotografii archiwalnej należy dołączyć właściwe załączniki do formularza zgłoszeniowego opisane w Regulaminie (o ile znajdą zastosowanie).

6. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej”;
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 1.2 i 1.5 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa., bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. “Nowoczesna polska wieś”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i innymi ww. dokumentami oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html

„Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Materiał zdjęciowy zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR. Ze zwycięskich i wyróżnionych prac, po dostarczeniu ich przez uczestników już po finale konkursu do siedziby ARiMR, utworzymy wystawę.

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą zostać także wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym), którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę.
 3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.) z odpadów. W przypadku nadesłania większej liczby prac (fotografii jednej lub kilku prac z odpadów)  zgłoszenie zostanie odrzucone.
 4. Technika wykonania prac – fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 pracę — zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”.

3. Zdjęcia w formacie JPG powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora – Uczestnika konkursu i reprezentującego go rodzica/opiekuna prawnego. Do przesyłki ze zdjęciem należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1. do Regulaminu wraz z podpisanymi oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane dziecka — Uczestnika konkursu, takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, a także dane rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, oraz numeru telefonu oraz adresu e-mail. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym). Osobę niepełnoletnią reprezentuje rodzic/opiekun prawny wobec powyższego Formularz zgłoszeniowy wraz oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2. muszą zostać własnoręcznie podpisane przez uczestnika Konkursu, który ukończył 13 rok życia i osobę go reprezentującą.                   

5. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej, jak również pracy z odpadów umieszczonej na fotografii stanowiącej pracę konkursową ”;
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa, jak również praca z odpadów umieszczona na fotografii stanowiącej pracę konkursową nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • uczynił zadość wszelkim obowiązkom wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i RODO1 wobec osób, których dane, w tym wizerunek są wykorzystywane w pracy Konkursowej (jeśli na zdjęciach znajdują się prócz obiektu fotografowanego jakiekolwiek osoby)

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod poniższym linkiem:


https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

Źródło: www.arimr.gov.pl