Zaproszenie

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Sparta Łabunie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku (sobota) o godzinie 18:00 (pierwszy termin) i o godzinie 18:30 (drugi termin) w siedzibie Klubu przy ul. Parkowej 9 w Łabuniach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Protokolanta Zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie kworum
 6. Przyjęcie porządku zebrania
 7. Sprawozdanie zarządu za rok 2019-2020
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
 10. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Wybory
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów
 13. Podjęcie uchwały ustanawiającej wysokość rocznej składki członkowskiej
 14. Ukonstytuowanie się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie zebrania