Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2021 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT i oświadczenie) w Urzędzie Gminy.

W 2021 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

O dopłaty do paliwa mogą ubiegać się hodowcy bydła (poza kwotą 100 złotych do każdego hektara). Jest to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka podają średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku należy załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła dodatkową, elektroniczną formę wydawania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Elektroniczny dokument podpisany podpisem elektronicznym zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP producenta rolnego. Szczegóły na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl


Do pobrania: