Nazwa programu i numer działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Numer umowy o dofinansowanie 00031-65150-UM0300019/16
Typ projektu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Tytuł projektu Wodociąg w miejscowości Majdan Ruszowski
Otrzymana wartość dofinansowania 499.654.00 zł
Okres realizacji 2017
Zakończenie realizacji X 2017
Cel operacji Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarze gminy Łabunie poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody w miejscowości Majdan Ruszowski.
Zakres rzeczowy Roboty ziemne budowy sieci wodociągowej; Roboty ziemne budowy przyłączy wodociągowych; Roboty montażowe sieci wodociągowej; Roboty montażowe przyłączy wodociągowych, Roboty towarzyszące; Dokumentacja techniczna
Planowane wyniki operacji Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Majdan Ruszowski, na terenie gminy Łabunie, umożliwia zapewnienie ciągłości dostaw wody spełniającej wymagania jakościowe. Zapewnienie ciągłości wody jest jednym z podstawowych warunków wpływających na rozwój lokalny oraz jakość życia mieszkańców. Przyjęta struktura instytucjonalna oraz własnościowa umożliwia zapewnienie trwałości operacji.