Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 00348-6930-UM0340762/10
Tytuł projektu Najlepiej smakuje w Łabuniach – wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Łabunie
Całkowita wartość projektu 31.552,78 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 18.198,62 zł
Okres realizacji VIII 2010 – III 2011
Zakończenie realizacji 2011