Nazwa programu i numer działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Numer umowy o dofinansowanie 00023-65151-UM0300060/16
Typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Tytuł operacji Przebudowa drogi gminnej nr 110885L Łabuńki Pierwsze – Wierzbie
Cel operacji Zwiększenie dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110885L Łabuńki Pierwsze-Wierzbie na długości 2,125 km
Całkowita wartość projektu 870.961,76 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 554.192,00 zł
Okres realizacji 2016-2017
Zakończenie realizacji 31 X 2017
Zakres rzeczowy
  1. Roboty przygotowawcze: Wytyczenie geodezyjne drogi wraz z wykonaniem robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie robót ziemnych w zakresie transportu, uzupełnienia i formowania nasypów ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, Na odcinkach gdzie niezbędne było wykonanie opaski technologicznej i wykonanie zjazdów – wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i zjazdach wraz z mechanicznym formowaniem i zagęszczeniem podłoża, mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej łącznie z przywróceniem profilu poprzecznego oraz ścinką na odkład zawyżonego pobocza gruntowego przy krawędzi jezdni.
  2. Podbudowa – wykonanie robót w zakresie umożliwiającym odzyskanie pierwotnej szerokości i nośności podbudowy pod planowane do wbudowania w-wy konstrukcyjne z masy asfaltowej
  3. Nawierzchnia – po wykonaniu robót przygotowawczych, wyprofilowaniu i wzmocnieniu podbudowy wykonano warstwę wiążącą na nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie mieszanki mineralno- bitumicznej oraz wbudowanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej na nawierzchni jezdni 10 343,00m2 i nawierzchni zjazdów – 306,75m2,
  4. Roboty wykończeniowe – po zakończeniu robót nawierzchniowych wykonano roboty wykończeniowe: mechaniczne profilowanie poboczy wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem i utwardzenie poboczy kruszywem, wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie słupków do znaków, tablic i znaków drogowych i informacyjnych, wykoszenie chwastów i wieloletnich samosiewów w pasie drogowym.
Planowane wyniki operacji Przebudowa drogi gminnej nr 110885L Łabuńki Pierwsze – Wierzbie doprowadzić ma do zwiększenia dostępności komunikacyjnej.