Gmina Łabunie przystąpiła do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program na terenie Gminy Łabunie jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku

Kwota dofinansowania – 97 920 zł.

Wartość projektu – 97 920 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Łabunie wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 10 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w łącznej ilości 2 400 godzin.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 pod numerem telefonu 84 611 30 08