Gmina Łabunie otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na realizację zadania pn. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w m. Bródek w wysokości 2 490 801,20 zł. Zakładana całkowita wartość zadania wynosi  2 490 801,20.

Celem utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego jest prowadzenie systematycznej i ciągłej terapii oraz rehabilitacji dla 20 osób z gminy Łabunie i powiatu zamojskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym.