Nazwa
Gmina Łabunie realizuje projekt  grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Cel
Umożliwienie nauki zdalnej w gminie Łabunie.
Zadania
  • Zapewnienie sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych umożliwiającego naukę zdalną;.
Opis Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla uczniów 2 szkół podstawowych z terenu gminy Łabunie w celu umożliwienia prowadzenia nauczania zdalnego w związku z przeciwdziałaniem rozwojowi  pandemii COVID-19.
Wartość dofinansowania ze środków UE
100%  tj. 54 880 zł.