Otwarty konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego na podstawie podjętej uchwały ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terminem realizacji od 8 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Termin składania ofert upływa 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15:30:00.

Szczegółowe informacje: https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy/