Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2022 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT i oświadczenie) w Urzędzie Gminy.

W 2022 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Przy pobieraniu faktur proszę zwracać uwagę na zamieszczanie odpowiednich kodów paliw:

  • od CN 27101943 do CN 27101948
  • od CN 27102011 do CN 27102019
  • CN 382600

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00 zł × ilość ha użytków rolnych

O dopłaty do paliwa mogą ubiegać się hodowcy bydła (poza kwotą 110 złotych do każdego hektara). Jest to dodatkowe 40 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka podają średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku należy załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła dodatkową, elektroniczną formę wydawania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Elektroniczny dokument podpisany podpisem elektronicznym zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP producenta rolnego. Szczegóły na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl


Do pobrania: