Przedszkole w Ruszowie oficjalnie otwarte

W czwartek, 20 maja odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola w Ruszowie. 

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Elżbietę Bodys, która powitała zaproszonych gości i przedstawiła program otwarcia przedszkola w Ruszowie. Głównym punktem wydarzenia było przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę, Przewodniczącą Rady Gminy Łabunie – Elżbietę Kuźmę, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Elżbietę Bodys, Przewodniczącego Rady Rodziców ZSP w Łabuniach – Pawła Mroza oraz Przedstawiciela Rady Rodziców w Ruszowie – Olgę Piskorowską.  Po symbolicznym akcie otwarcia placówki głos zabrał Wójt Gminy Łabunie, który przedstawił zakres prac związanych z utworzeniem przedszkola w Ruszowie, a Dyrektor Szkoły – rys historyczny tej placówki . Podziękowano również radnym, dyrekcji szkoły w Łabuniach i pracownikom Urzędu Gminy Łabunie zaangażowanym w prace nad przystosowaniem byłej szkoły w Ruszowie na potrzeby przedszkola. 

Jednym z akcentów wydarzenia było przekazanie przez Pawła Mroza (w imieniu Rady Rodziców ZSP  w Łabuniach) sześć kolorowych mat edukacyjnych dla małych uczniów. 

Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się część artystyczna w wykonaniu tutejszych przedszkolaków, a zaproszeni gości mogli obejrzeć wyremontowany budynek przedszkola.

Udział w uroczystościach wzięli: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, Zastępca Wójta Gminy Łabunie – Sebastian Pełech, Wiceprzewodniczący RG – Mariusz Kliza oraz pozostali radni, Dyrektor ZSP w Łabuniach – Elżbieta Bodys, Wicedyrektor ZSP  w Łabuniach – Danuta Bosiak, Dyrektor ZSP w Łabuńkach Pierwszych – Danuta Turczyn, proboszcz łabuńskiej parafii – ks. Andrzej Łuszcz, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Agnieszka Szykuła-Żygawska, przedstawiciele Rady Rodziców ZSP w Łabuniach – Paweł Mróz oraz Olga Piskorowska, pracownik Urzędu Gminy Łabunie – Bartłomiej Czernik, który koordynował remont przedszkola, a także sołtysi, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie z Prezesem Grzegorzem Synowcem, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszowie, kierownik ZSP w Łabuniach – Wiesław Kulasza, nauczyciele i pracownicy obsługi ZSP w Łabuniach. 

Przypomnijmy – na sesji w maju ubiegłego roku radni podjęli uchwałę o przekształceniu istniejącego przedszkola w Łabuniach na Samorządowe Przedszkole w Ruszowie. Zmiana była spowodowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z którym organy prowadzące punkty przedszkolne, założone i funkcjonujące przed 1 września 2017 r. miały obowiązek dostosować działalność tych punktów do obowiązujących przepisów.  Ten zlokalizowany w lokalu przy ul. Orzechowej w Łabuniach ze względu na warunki jakie wprowadziło rozporządzenie  – nie mógł funkcjonować w dotychczasowej formie. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, w punktach przedszkolnych mogło być maksymalnie 25 dzieci. Tymczasem do placówki w Łabuniach tylko w minionym roku szkolnym uczęszczało 98 dzieci. Wspomniana przyczyna oraz inne przeszkody związane z samą konstrukcją dotychczasowego przedszkola spowodowała, że podjęto decyzję o utworzeniu takiego miejsca w Ruszowie. 

Zadanie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Ruszów, pow. zamojski” wykonała firma Artseko Michał Złotko z  Zamościa. W ramach inwestycji realizowane były trzy zadania. Pierwsze z nich to roboty związane z budynkiem, czyli m. in. wydzielenie ścian działowych, remont posadzek w miejscach zaprojektowanych pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie drzwi ewakuacyjnych, docieplenie budynku czy remont schodów zewnętrznych. W ramach tego zakresu zadania prowadzone były również roboty elektryczne (wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenie dla nowo zaprojektowanych pomieszczeń, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne), sanitarne (instalacja hydrantów ppoż, nowych zbiorników kanalizacyjnych czy instalacja wewnętrzna wody, centralnego ogrzewania). Drugie zadanie polegało na wykonaniu zbiornika wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Trzeci etap prac to budowa pochylni dla niepełnosprawnych i zatoki do zawracania samochodów straży pożarnej. W każdej z sal zamontowano również tablice interaktywne i rzutniki. Z kolei w niedalekiej przyszłości powstanie tu nowy plac zabaw.

Dodajmy – gmina zapewnia transport pięcioletnim dzieciom, w przypadku których droga z domu do przedszkola przekracza 3 km.