Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady XLII Sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań  w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łabunie,
  • zmian w Uchwale Nr XLI/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabunie na lata 2024-2033,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024,
  • przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łabunie na lata 2024-2027”,
  • udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łabunie nie stanowiących jej własności.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma