Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 29 września 2021 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady XXII sesji  Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji rady gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji rady gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Łabunie dla Gminy Komarów-Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Łabunie,
  • dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie,
  • zmian w Uchwale Nr XVII/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma