Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady II sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji rady gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji rady gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań  w okresie międzysesyjnym.
 6. Powołanie komisji rewizyjnej.
 7. Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji.
 8. Powołanie komisji planowania gospodarczego, budżetu i rolnictwa.
 9. Powołanie komisji do spraw społecznych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie,
  • zmian w Uchwale Nr XLI/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabunie na lata 2024-2033,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Łabunie na rok 2024.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma