Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że że w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady XXVII sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie w 2021 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2021 roku.
 12. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Łabunie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych i nadania jej statutu,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma