Wójt Gminy Łabunie - Mariusz Kukiełka powołał skład komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
 

Czytaj więcej Skład komisji (OPP)

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do komisji konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Łabunie z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do oceny …

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania …

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie organizuje szkolenia chemizacyjne.

Wszyscy, którzy stosują środki ochrony roślin, mają obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach …

Wójt Gminy Łabunie zwraca się z prośbą do mieszkańców posiadających instalacje solarne zamontowane w ramach projektu gminnego w 2022 r. a także z instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w 2021 r. o podanie ilości wytworzonej w 2023 r. energii. Informację prosimy przekazać pod nr tel.: 84 611 60 22 w godz. 7.00 -15.00 do 8 stycznia 2024 …

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz potrzeby zgłoszenia tych urządzeń do gminnej ewidencji.

Czytaj więcej Kontrole gospodarki wodno-ściekowej

Zarząd GKS Sparta Łabunie zaprasza na walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się 16 grudnia 2023 r. o godzinie 16:30 w obiekcie klubu w Łabuniach ul. Parkowa 9

Czytaj więcej OGŁOSZENIE

Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych przez chętnych do pracy w COM w charakterze fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty, pielęgniarki.

CV oraz list motywacyjny należy składać osobiście w siedzibie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku: Bródek 13A, 22-437 Łabunie w godzinach pracy Centrum tj. 7-15 w dni robocze od dnia 3 października 2023 r. do dnia …