niedziela, 5 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Marii, Antoni

Rejestr BDO – informacja dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2020 r. znaczna grupa przedsiębiorców będzie musiała prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów, dlatego do końca roku powinni wpisać się do elektronicznego Rejestru BDO.

Wnioski o rejestrację do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami można składać do 31 grudnia br. w zamojskiej filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Zamość ul. Partyzantów 94).

Czym jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

BDO

Obowiązek także dla firm jednoosobowych

Obowiązek dotyczy nie tylko dużych firm, ale też osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wytwarzają śmieci nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi.

Do tej pory przedsiębiorcy podpisywali umowy na ich odbiór, od 2020 r. będą musieli prowadzić ewidencję odpadów i wystawiać karty przekazania w elektronicznym systemie BDO.

BDO

Olbrzymie kary

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią formalności, grozi kara administracyjna od 5 tys. do nawet miliona złotych. Na dodatek nikt od nich nie odbierze odpadów.

BDO

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oto lista przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • firmy budowlane, remontowe
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady fryzjerskie
 • producenci baterii i akumulatorów
 • producenci pojazdów
 • producenci opakowań
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi
 • warsztaty samochodowe
 • warsztaty rzemieślnicze
 • zakłady produkcyjne
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Szczegółową listę podmiotów, które muszą być wpisane do Rejestru BDO, można znaleźć na stronie biznes.gov.pl

BDO

Jak uzyskać wpis do Rejestru BDO

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis do rejestru osobiście albo listownie, skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie biznes.gov.pl. Sprawdź też, jakie dokumenty musisz dołączyć. Za pośrednictwem tej strony możesz też sprawę załatwić przez internet.

BDO

Opłata rejestrowa

Opłatę rejestrową zapłać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 • 100 zł – jeśli  jesteś  mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli  nie jesteś  mikroprzedsiębiorcą

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
 • Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – jesteś zobowiązany do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Więcej szczegółów na stronie biznes.gov.pl

Rejestr BDO, czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, wywołuje wątpliwości wielu przedsiębiorców. Niektórzy nie wiedzą, czy muszą w końcu dokonać wpisu do rejestru, czy też ten obowiązek ich nie dotyczy. 

BDO

BDO

Rejestr BDO: czym właściwie jest i czemu ma służyć?

Rejestr BDO stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: BDO). Baza ma na celu gromadzenie informacji i zapewnienie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Rejestr BDO został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru będą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Z tego powodu to właśnie teraz mnożą się wątpliwości przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy powinni dokonać wpisu do tego rejestru.

Nazwa rejestru sugeruje, że obowiązek spoczywa właściwie na wszystkich firmach, które produkują lub wprowadzają na rynek jakiekolwiek towary posiadające opakowanie. To samo zresztą sugeruje strona Ministerstwa Finansów. Jak można przeczytać, obowiązek dokonania wpisu do rejestru obejmuje przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady i dokonują ich ewidencji,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach/opony/oleje smarowe/pojazdy/sprzęt elektryczny i elektroniczny/baterie/akumulatory,
 • produkują opakowania, importują je lub kupują w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych UE.

Drugi i trzeci punkt raczej nie pozostawia wątpliwości. Nieco gorzej jest z punktem pierwszym, czyli ewidencją odpadów. Pomóc może odpowiedź na pytanie, kto musi prowadzić ewidencję odpadów. W tym celu warto zajrzeć do ustawy o odpadach.

BDO

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów?

W art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach znajdziemy odpowiedź na pytanie, kto jest zwolniony z ewidencji odpadów.

 1. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
  1) wytwórców:
  a) odpadów komunalnych,
  b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
  2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
  4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Istotny jest w tym kontekście ust. 5 art. 66 ustawy o odpadach:

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Zaglądamy zatem do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W załączniku do rozporządzenia określono rodzaj odpadów i ilość w skali roku, jakiej nie można przekroczyć, by móc korzystać z prawa do nieprowadzenia ewidencji odpadów. Wymieniono m.in. odpadowy toner drukarki, drewno, szkło czy tworzywa sztuczne. Narzucono jednak konkretne ograniczenia (odpowiednio 0,1 mg na rok w wypadku tonera i do 5 Mg na rok w pozostałych wymienionych wyżej wypadkach).

BDO

Kto nie musi dokonywać wpisu do rejestru BDO?

Na stronie MF znajdziemy też dodatkową wskazówkę, którzy przedsiębiorcy nie muszą dokonywać wpisu do rejestru BDO. Pomijając firmy, które na mocy ustawy o odpadach i przywołanego rozporządzenia nie muszą prowadzić ewidencji odpadów, są to także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne, biura rachunkowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych). Tym samym wiele mniejszych firm może odetchnąć z ulgą.

Ponadto MF przypomina również, że odpady, które powstają w części socjalnej dla pracowników nie podlegają ewidencji. Są traktowane tak samo jak odpady komunalne w gospodarstwach domowych. Nie trzeba się zatem obawiać, że sam fakt zatrudniania pracowników i „generowania przez nich odpadów” zmusza do wpisu do rejestru BDO.

Z obowiązku dokonywania wpisu do BDO zwolnione są również firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę. Jeśli zatem coś się zepsuje i trzeba będzie to wymienić, a naprawy i wymiany dokona zewnętrzna firma, to właśnie ona będzie wytwórcą odpadów.

BDO

Nawet przewodnik MF budzi wątpliwości, dlatego rzecznik MŚP chce zwolnienia małych i średnich firm z obowiązku

O ile prześledzenie odpowiednich przepisów i zapoznanie się z poradnikiem MF może rozwiać niektóre wątpliwości, o tyle – na pewno nie wszystkie. Z tego względu Rzecznik MŚP apeluje do ministra klimatu, by w ogóle wyłączyć z obowiązku wpisu do rejestru BDO małe i średnie firmy. Biuro rzecznika informuje, że do tej pory nie dotarły do przedsiębiorców bardziej szczegółowe wytyczne. Sam rzecznik wskazuje z kolei, że faktycznie granice podlegania obowiązkowi nie zostały dostatecznie zarysowane. Argumentuje również, że samo prowadzenie ciągłej ewidencji w formie elektronicznej może być kolejnym już obowiązkiem dla przedsiębiorców. Dla małych firm oznacza to spore obciążenie.

Zamiast ministra klimatu do sprawy odniosła się minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Stwierdziła, że „taki gest”, czyli wyłączenie niektórych firm z obowiązku wpisu do rejestru BDO, być może zostanie wykonany. Mogłoby to się stać jeszcze pod koniec 2019 r. Jednocześnie zaznaczyła, że mimo wszystko konieczne jest uszczelnienie rynku odpadami.

Wychodzi zatem na to, że przedsiębiorcy, którzy nadal mają wątpliwości co do wpisu do rejestru, muszą uzbroić się w cierpliwość. Można też spróbować wykonać test na stronie BDO, a w razie dalszych wątpliwości – skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Art. 50. – Wpis do rejestru na wniosek – Odpady.

Dz.U.2019.701 t.j.

| Akt obowiązujący

Wersja od: 6 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.

Art.  50.  [Wpis do rejestru na wniosek]

 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):

 1. a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 2. b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. c) organizacji odzysku,
 4. d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479):

 1. a) wprowadzających pojazdy,
 2. b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 3. c) prowadzących stacje demontażu,
 4. d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 1. a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 2. b) zbierających zużyty sprzęt,
 3. c) prowadzących zakład przetwarzania,
 4. d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 6. f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479):

 1. a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
 2. b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu niniejszej ustawy:

 1. a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 2. b) transportujących odpady,
 3. c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 4. d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
 5. e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:

 1. a) będących organizacjami odzysku opakowań,
 2. b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

 1. c) eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

 1. d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 2. e) wprowadzających opakowania,
 3. f) wprowadzających produkty w opakowaniach.
 4. g) 95  przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 5. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
 6. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.
 7. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 8. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 9. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w tym przepisie.

95 Art. 50 ust. 1 pkt 6 lit. g dodana przez art. 6 pkt 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1579) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.

Dokumenty powiązane

Akty prawne (200)

Akty wykonawcze (74)

Akty zmieniające (28)

Akty zmieniane (16)