piątek, 19 lipca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Wincenty, Wodzisław

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady VI sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 6. Raport o stanie gminy.
  • debata nad raportem o stanie gminy,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
  • informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z wykonania budżetu za 2018 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości diet przysługujących Przewodniczącemu i radnym Rady Gminy Łabunie,
  • określenia zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
  • rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabuniach,
  • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkaniowego po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łabunie Nr XI/70/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Łabunie jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 10. Wnioski i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma