poniedziałek, 6 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Dominika, Gotard

Raport o stanie gminy za 2018 r.

Na podstawie art.  28aa.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje: podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, zwołania sesji, na której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Ustawowa liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, rada gminy może postanowić o zwiększeniu liczby mieszkańców zabierających głos w debacie.

Po zakończeniu debaty nad raportem rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy będą przyjmowanie w urzędzie gminy, w godzinach pracy urzędu (pokój Nr 3).

Sesja Rady Gminy planowana jest na dzień 26 czerwca 2019r.