wtorek, 21 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jan, Wiktor

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady V sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie za 2018r. z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2018-2020”.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie za 2018 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”,
  • udzielenia przez Gminę Łabunie pomocy finansowej Gminie Komarów-Osada,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma