czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Wyniki konsultacji programu współpracy na 2019 rok

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2019.


 
 
 
 
Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:

  • art. 5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 tj. z póź. zm.) i Uchwała Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Czas trwania konsultacji:

  • od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r.

 

Forma przeprowadzenia konsultacji:

  • wyrażenie pisemnych opinii, uwag i propozycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

  • zamieszczenie na stronie internetowej www.labunie.com.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Aktualności, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o konsultacjach oraz projektu Programu Współpracy Gminy Łabunie  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2019.

 

Wyniki konsultacji:

  • Brak uwag, opinii, propozycji do projektu Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2019.

 

Sekretarz Gminy

(–) Bogumiła Maziarczuk