Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 tj.), do udziału w pracach komisji do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań … Czytaj dalej Ogłoszenie