czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 tj.), do udziału w pracach komisji do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Łabunie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Łabunie z dnia 5 stycznia 2017 roku: Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego