środa, 6 czerwca 2018 Dziś imieniny obchodzą: Norbert, Laurenty

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXXI sesji Rady Gminy Łabunie.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2017 rok,
  • informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z wykonania budżetu za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2017 rok,
  • przygotowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie celem zaopiniowania do organu regulacyjnego,
  • ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łabunie,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łabunie,
  • wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie,
  • wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Łabunie,
  • zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź