środa, 22 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Helena, Wiesław

Uchwała PKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.


 
 
 
 
Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. …) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie dwóch w gminach do 50 000 mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.”,

b) uchyla się ust. 2;

2) w § 3 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018 r.”.

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński